dijous, 20 de febrer de 2014

Urban legends - Llegendes urbanesAhir mentre feina una cerca a google, vaig veure un retall de diari amb un titular que deia més o menys això:
“Un oficinista mort al seu despatx passa desapercebut durant 5 dies”. Ostres, que fort! Va ser la primera reacció... després vaig començar a rumiar. Podria arribar a donar-se el cas? Estem tant capficats en la nostra feina i les nostres preocupacions que no ens adonem del que passa al nostre voltant. Després ja em va picar la curiositat i vaig fer la cerca a google amb la frase complerta en anglés i... vaig trobar un munt d’informació relacionada; la majoria parlava de les llegendes urbanes.

És clar, siguem una mica científics; no cal ser un as per suposar que algú mort té innevitablement mal aspecte i que està més blanc que un paper per no entrar en detalls més escabrosos de tipus físic que es donen quan algú mor.

I tot plegat em va portar a reflexionar sobre com podem arribar a ser d’ingenus la condició humana, que quan estem en certa predisposició ens podem arribar a creure o pensar que certes coses podrien arribar a passar o ser certes.

Per això són llegendes urbanes! Un "rumor públic"; històries o contes extravagants o fantàstics, però prou creïbles, vehiculats de boca en boca, adquirint així dades noves i matisos personals de qui ho explica, com si es tractessin de fets reals que van tenir lloc en algun moment i lloc determinats, habitualment dins o en relació amb una gran ciutat.

I aleshores he intentat fer memòria de les llegendes urbanes que m’han explicat en algun moment o altre; la majoria quan anava de colònies amb l’escola i al vespre ens explicàvem històries fantàstiques que ens feien “morir de por”. Us deixo algunes perles:

L’autoestopista: Una persona que anava amb cotxe per les costes del Garraf recull una noia. A l’arribar a un revolt molt perillós, l’autoestopista li diu que vagi amb compte perquè ella hi va morir fa uns anys allà. Al girar el cap s'adona que la noia havia desaparegut.

Segrest per ronyons: Coneguda entre la joventut, és una llegenda que explica que un noi coneix una noia en un bar i prenen una copa; el noi es desperta a l’endemà dins d’una banyera plena de gel i amb una nota que li explica que li han extret un ronyó, potser després de prendre alguna droga amb la beguda.


Abducciones extraterrestres: Les abduccions extraterrestres són un fenomen que va començar amb els testimonis de Betty i Barney Hill, el 1961. Aquest matrimoni va declarar sota hipnosi, haver estat segrestats per extraterrestres, i estat transportats a bord d'una nau alienígena i sotmesos a experiments mèdics.

Elvis Presley no va morir: Diuen que dues hores després de la mort d'Elvis Presley, un home anomenat John Burrows, va comprar un passatge d'avió amb destinació a Buenos Aires. Aquest home presentava un notable semblat amb Elvis, i el seu nom, havia estat emprat en nombroses ocasions pel cantant com a pseudònim.

Walt Disney està congelat criogènicament: és una altra d'aquestes històries populars que la majoria de nosaltres hem sentit parlar. Es diu que Disney suposadament tenia el seu cadàver congelat, amb l'esperança que la tecnologia del futur ell podria portar de tornada a la vida. Disney va ser incinerat el 1966.

Caimans de claveguera: la història narra com van ser criats diversos caimans de Florida per ser mantinguts com a mascotes a la ciutat de Nova York. Després es van fer massa grans i violents i  van fugir a les clavegueres on ara viuen lliurement. Es remunta a la dècada de 1930 i es va estendre pels diaris sensacionalistes; la història és completament falsa encara que segueix circulat fins als nostres dies.

**

Yesterday during a Google search, I saw a newspaper with following headline:
" Worker Dead at Desk for 5 Days, Unnoticed." Wow! It was the first reaction ... then I began to think about it. Could it really be possible? We are so absorbed at work and about our concerns that we don’t realize what is happening around us. After that, thanks to curiosity I did a google search... and I found a lot of related information, mostly talking about urban legends.

Sure, let’s think a little more further, we don’t need to be so clever to assume that someone that has recently died would have an “ugly, white and terrible” look; not to mention some gory details of physical type that occur when someone dies.

All this stuff, led me to think about how can human condition become so naive, that when we are under certain predisposition, we could believe or think that certain things happen or might even be true.

That is why they are called urban legends! A "rumor"; extravagant or fantastic stories, but quite believable, acquiring new data and personal nuances of those who explain them, as if they were real events that took place at some point and specific location, usually within or in relation to a big city.

And then I tried to remember urban legends that I’ve been told at some point, most of them when I was on a camp with schoolmates and in the evening we explained fantastic stories, so we were "dying of fear." Here are some of them:

The Hitchhiker : A person who was driving along the road picks a girl . Arriving at a dangerous bend, the hitchhiker tells him to be careful because she died there a few years back . When the man turns his head he realizes that the girl had disappeared .

Kidnapping for kidneys : Known among youth is a legend that tells how a boy meets a girl in a bar and they have a drink , the boy wakes up the next morning in a bathtub full of ice with a note that explains that he has had a kidney removed, perhaps after taking some drugs with the drink .

Alien abductions : Alien abductions are a phenomenon that began with the testimony of Betty and Barney Hill, 1961. This couple had declared under hypnosis, they had been abducted by aliens and transported aboard an alien ship and been under medical experiments.

Elvis Presley did not die : It is said that two hours after the death of Elvis Presley, a man named John Burrows, bought a plane ticket for Buenos Aires. This man had a remarkable resemblance to Elvis, and his name had been used on numerous occasions by the singer as a pseudonym.

Walt Disney is cryogenically frozen: it's one of these popular stories that most of us have heard of. It is said that Disney supposedly had his body frozen with the hope that future technology could bring him back to life. Disney was cremated in 1966.


Sewer alligators : The story tells how many alligators were bred in Florida to be kept as pets in New York City . Then, they became too large and violent and fled to the sewers where they now live freely. It dates back to the 1930s and was spread by tabloids, the story is completely false but it still continues running.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...